479-40 EM

Filters Sort results
Reset Apply
Product
SKU
Price
FEM000004
US$300.00

"

这是一个已经过优化的单频带荧光带通滤波器,可用于各类荧光仪表。我们所有的滤波器都是带薄膜、硬涂层的器件,因而具有优异的传输性能和耐久性。

产品规格:

光学规格
通频带波长范围 [纳米]: 459 - 499
通频带电平 [%, 平均]: 90
阻塞频带波长范围 [纳米]:
频带 1 频带 2
200 - 448 517 - 770
阻塞电平 [OD,平均]: 5
自动光学检测范围 [度数]: 0 - 5
圆锥半角 [度数]: 7
物理规格
环外径 [毫米]: 25 +0/-0.2
环厚度 [毫米]: 3.5 /+- 0.1
最小通光孔径 [毫米]: 21
滤波器厚度 [毫米]: 2 +/- 0.1
表面质量 [标准偏差]: 80/50
环标签详细说明: IRIDIAN 479-40 Em FEM004(箭头)

"